Hướng dẫn quét UID Facebook với VFP Pro

1. Quét uid thành viên nhóm

- Quét UID thành viên nhóm2. Quét uid tương tác với nhóm

 Facebook chọn FB UID API, nạp trạng thái để đăng nhập, xem hướng dẫn đăng nhập tại: https://www.youtube.com/watch?v=R4JBnpg4KYU
- Vào tab "Lấy UID Fanpage và nhóm và bài viết"
- Điền link nhóm hoặc điền cú pháp lấy uid tương tác GroupID:123, trong đó 123 là id nhóm
- Muốn biết id nhóm vào tab "Lấy ID thành viên, trang, nhóm" điền link để lấy id
- Bấm Lấy UID - Xuất UID

3. Quét uid tương tác với bài viết

 Facebook chọn FB UID API, nạp trạng thái để đăng nhập, xem hướng dẫn đăng nhập tại: https://www.youtube.com/watch?v=R4JBnpg4KYU
- Vào tab "Lấy UID Fanpage và nhóm và bài viết"
- Điền link bài viết hoặc điền cú pháp lấy uid tương tác PostID:123, trong đó 123 là id bài viết
- Muốn biết id bài viết thì xem hướng dẫn sau: 
- Bấm Lấy UID - Xuất UID

4. Quét uid tương tác với page hoặc nick cá nhân

 Facebook chọn FB UID API, nạp trạng thái để đăng nhập, xem hướng dẫn đăng nhập tại: https://www.youtube.com/watch?v=R4JBnpg4KYU
- Vào tab "Lấy UID Fanpage và nhóm và bài viết"
- Điền link fanpage/profile hoặc điền cú pháp lấy uid tương tác PageID:123, trong đó 123 là id fanpage/uid nick cá nhân
- Muốn biết id fanpage/uid nick cá nhân vào tab "Lấy ID thành viên, trang, nhóm" điền link để lấy id/uid
- Bấm Lấy UID - Xuất UID

5. Quét uid bạn bè của nick cá nhân

 Facebook Web Đăng bài chọn Lấy UID chọn Lấy uid bạn của thành viên, nạp trạng thái để đăng nhập, xem hướng dẫn đăng nhập tại: https://www.youtube.com/watch?v=RfsOMg9d4XU


6. Quét uid inbox với page hoặc nick cá nhân

 Facebook chọn FB UID API, nạp trạng thái để đăng nhập, xem hướng dẫn đăng nhập tại: https://www.youtube.com/watch?v=R4JBnpg4KYU
- Chỉ lấy uid inbox với page của mình quản trị hoặc uid inbox với nick mình, không lấy được của page/nick của người khác .
- Vào tab "Lấy UID hộp thư" điền ID page mình quản trị/ uid nick cá nhân mình
- Muốn biết id fanpage/uid nick cá nhân vào tab "Lấy ID thành viên, trang, nhóm" điền link để lấy id/uid
- Bấm CHẠY rồi copy kết quả

7. Quét uid từ số điện thoại hoặc email
- Vào tab "Lấy UID từ số điện thoại, email"
- Nhập list số điện thoại hoặc email
+ Chọn BIG DATA Phone VN nếu list nhập vào là SĐT (lấy không giới hạn)
+ Chọn WEB-Email nếu list nhập vào là Email 
+ Chọn API 3-Phone-Email nếu list là SĐT hoặc Email (fb không cho quét nhiều)
- Bấm Lấy UID , Xuất UID

Nhận xét :

Đăng nhận xét